Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

newworldmap
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialexxie lexxie

February 17 2017

newworldmap
8405 e4a0
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
newworldmap
4969 6cf4
Reposted fromsugarlife sugarlife viawdychamspaliny wdychamspaliny
newworldmap
7837 f35c
Reposted fromcaraseen caraseen viadiedrunk diedrunk
newworldmap
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę
— Jakub Żulczyk
3820 a7dd
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadiedrunk diedrunk

February 16 2017

newworldmap
2695 4459 500
Reposted fromfelicka felicka viadiedrunk diedrunk
newworldmap
2688 a767
Reposted fromrevalie revalie viadiedrunk diedrunk
newworldmap
6815 a2e1
Reposted fromakzibi akzibi viajohankam johankam
newworldmap
newworldmap
8700 3760 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vialexxie lexxie
newworldmap
1799 50c3
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaOFFka OFFka
newworldmap
1630 8ee1
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacamil camil
1587 d582 500
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viacamil camil
6257 68ba 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viacamil camil
newworldmap
7539 eb5c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
7984 a128 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadiedrunk diedrunk
newworldmap
3901 834f 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viadiedrunk diedrunk
newworldmap
5428 132f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamieszu mieszu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl