Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

6383 7a88 500
Reposted frombrumous brumous viaprzeblyski przeblyski
3448 90fb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaswiatsiewali swiatsiewali
newworldmap
4309 915f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
newworldmap
5258 b707
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
newworldmap
Reposted fromshakeme shakeme viamauak mauak
newworldmap
9509 72ff
newworldmap
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viagdziejestola gdziejestola

February 05 2018

newworldmap
0824 a1cb 500
Reposted fromcrosslab crosslab viainsanedreamer insanedreamer
newworldmap
3945 5d8e 500
Reposted fromfelicka felicka viahelenburns helenburns
newworldmap
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viaselsey selsey

February 02 2018

newworldmap
6526 4080 500
newworldmap
1369 d7e2
Reposted fromposzum poszum viadancingwithaghost dancingwithaghost
newworldmap
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viarealytruth realytruth
newworldmap
9930 78ba
newworldmap
8440 f01b 500
3365 5c4b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl